Проект – “За по-зелени урбанизирани територии”

В рамките на „Узана поляна фест“ (22-24 юли 2022 г.) Младежка статистическа академия (МСА),
под методическото ръководство на Националния статистически институт (НСИ), проведе
първото си статистическо изследване сред потребителите на екологична тема. Ентусиазираните
анкетьори зададоха въпросите си на 708 респонденти, на хартия и онлайн, на извадков
принцип; приложиха номинална скала за измерване, и използваха описателния статистически
анализ като метод за обобщение на резултатите. Получените данни дават повод за размисъл, и
могат да послужат за вземане на решения от общински и други местни власти, защото
представят гледната точка на гражданите по актуални теми от опазването на околната среда.
За да направи достъпна за най-широк кръг аудитория работата си, МСА публикува еко анкетата
и получените резултати. След като се запознаят с тях заинтересованите лица и организации
могат да се свържат с нас, да ни предложат тяхната гледна точка за решаването на проблемите
с екологията и климатичните промени и да набележим нови области за статистически
изследвания. Проектите на МСА са насочени към практически реализации на обществено
значими теми.